Zverejňovanie zmlúv od 1.3.2019 už len na stránke:

https://www.digitalnemesto.sk/mesto/domanovce/#domanovce

 

Archív zmlúv do roku 2018

 

Nájomná zmluva - Paciga s.r.o. 

Zmluva o dotácii KK

Kúpna zmluva predaj pozemkov

Kúpna zmluva kúpa pozemkov

Zmluva č. 9416508U01 Envi fond

Zmluva č. 9416508U01 Envi fond II. 

Kúpna zmluva pozemky 

Kúpna zmluva  

Dodatok zo dňa 12.8.2013 ku KZ

Poistná zmluva Krajšie srdce Domaňoviec

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

Zmluva o DEXIA Komunal eurofondy Dodatok č. 3

Zmluva o poskytnutí dotácie KK2014

Kúpna zmluva pozemky VUC 

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 022014 

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Domaňovce

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 02/2015

Kúpna zmluva pozemky Pavol

Darovacia zmluva - knižnica

Kúpna zmluva - parcela 398 Lichvarik

Kúpna zmluva - RUBAN s.r.o. 

Kúpna zmluva - parcela 401 Dravecký

Mandátna  zmluva - PROGRES-T

Zmluva o prevádzkovaní - PROGRES-T Domaňovce

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve RKC

Kúpna zmluva - František Žifčák

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2015 RKC

Kúpna zmluva - Kotlár

Zmluva o poskytnutí finančných prostr. na záujmové vzdelávanie CVČ

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebyt. priestorov Paciga s.r.o.

Nájomná zmluva - Hrobáková Alžbeta

Zmluva o dielo č. 010215 Ing. Fabián

Mandátna zmluva na VO 2015

 Zmluva Z20163614

Zmluva o elektronických službách Obecné služby Domaňovce

Zmluva o účte Komunal Obecné služby Domaňovce s.r.o.

SLSP - vop podnikateľ

Zverejnenie k elektronickým službám

Sadzobník PO SLSP

Účty zverejnenie

Kúpno-predajná zmluva a dohoda o zrušení predkupného práva

Zmluva HKVO 17-22

Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb na verejnoprospeš. účely Obecné služby Domaňovce

Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí

Zmluva Obec - Obecné služby o výpožičke 190116

Kúpna zmluva - Bielická

Dohoda o zrušení predkpného práva - Čisár

Zmluva o zriadení vecného bremena PSK

Dodatok  IV. o zriadení spoločného úradu

Zmluva o poskytnutí dotácie OŠK 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie KK 2017

Zmluva č.147490 DPO SR

Kúpna zmluva - Kačo Miroslav

Zmluva o grantovom účte

Zmluva PSK č. 423/2017/OK

Dohoda ÚPSVR Poprad č. 17/36/054/86

Kúpno-predajná zmluva a dohoda o zrušení predkupného práva Ružbacký

Zmluva CVČ SNV

Dodatok č. 2 k zmluve CVČ SNV

Zmluva o zriadení vecného bremena  SR Slovenská správa ciest

Dodatok k zmluve HKVO

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva o zriadení vecného bremena čistička

Zmluva o zriadení vecného bremena - Karpeliska Urbariát22018

Zmluva o poskytnutí príspevku chránená dielňa

Dohoda ÚPSVR Poprad č. 18/36/054/15

Zmluva o poskytnutí dotácie KK 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie OŠK 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie denný stacionár 2018

Zmluva o používaní poľovného revíru

Zmluva oprava MK Domaňovce 2018

Kúpna zmluva Ján Gonda 

 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002116 - dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice

Zmluva č. 947/213/18Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

DOHODY

 Dohoda o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti

 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 05/2013

 Dohoda o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti - Gonda

 Dohoda o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti - Bohor

 Dohoda o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti

 Dohoda o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti - Hronec

 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 01/2015

 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 02/2015

 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 03/2015

 Dohoda č. 106/52/2014

 Dohoda č. 15/36/50J/6

 Dohoda č. 15/36/052/403

 Dohoda č. 39/2015/§54 - VZ

 Dohoda č. 47/2015/§54 -VZ

 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 04/2015

 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 05/2015

 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 06/2015

 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 07/2015

 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 08/2015

 Dohoda č. 14/2015/§54 - ŠnZ

 Dohoda č. 15/36/052/403 na vykonávanie AČ formou obecných služieb

 Dohoda č. 54/2015/§54 - ŠnZ

 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 01/02/2016

 Dohoda o splácaní dlhu - SPOJSTAV

 Dohoda o zrušení predkupného práva k nehnuteľnoti - Bobček

 Dohoda č. 62-2016-§ 54 - CzKN

 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest

 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest

 Dodatok č. 1 k Dohode č. 16/36/50J/31

 Dohoda o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti - Čisár

 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest

 Dohoda o refundácii nákladov

 Dohoda č. 18/36/060/144

 Dohoda č. 18/36/054/15

 Dohoda č. 18/36/054/79

 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 01/01/2021