Majetok obce Domaňovce Majetok obce Domaňovce

Stav majetku obce Domaňove k 31.12.2015:

BUDOVY 

POR. Č. NÁZOV OBSTARÁVACIA CENA v €
1. Dom smútku súp. č. 250 140 555,12 
2. Budova šatní OŠK 8 024,96
3. Budova KD a OcÚ 95 981,08
4 Bytový dom 12 b.j. 426 372,57
5. Budova starého KD a PO 22 911,54
 
Spolu za budovy: 693 845,27 €

 

POZEMKY 

POR.Č. NÁZOV MNOŽSTVO OBSTARÁVACIA CENA v €
1. Ostatné plochy 7 ks 5 413,31
2. Ostatné plochy - kanál 8 ks 889,96
3. Vodné plochy 12 ks 3 087,75
4. Vodné plochy - kanál 4 ks 510,04
5. Zastavané plochy a nádvoria 53 ks 57 311,31
6. Zastavané plochy a nádvoria/časť 2 ks 336,91
7. Záhrady 1 ks 10,39
8. Orná pôda 1 ks 284,11
9. Trvale trávne porasty 13 ks 11 222,24
10. Kanál - záhrada K. Sopkovič 1 ks 1 161,79
 
Spolu za pozemky: 80 227,81 €

 

STAVBY

POR. Č. NÁZOV OBSTARÁVACIA CENA v €
1. Oplotenie miestneho cintorína 11 496,32
2. Kovové oplotenie cintorína 14 959,80
3. Miestna komunikácia - 9 ks 24 531,31
4. Miestna komunikácia - Karpeliská BD 95 935,94
5. Prístupová komunikácia - rómska osada 17 895,08
6. Ihrisko 1 042,65
7. Obecný most kamenný 68,25
8. Cesta k cintorínu 85,47
9. Studňa v rómskej osade 941,61
10. Studňa na cintoríne 410,28
11. Cestný rigol, chodník 28 852,02
12. Cesta - Vojtila 12 580,50
13. Cintorín - chodník, cesta 4 251,78
14. Cesta k ČOV + rigol 26 394,97
15. Cesta - Lisoň 44 615,22
16. Cesta - Mrozek 54 438,03
17. Cesta k ČOV 979,22
18. Požiarna vodná nádrž - Karpeliská 105 903,11
19. Studňa - Bytový dom 6 023,04
20. Protipovodňová ochrana vodného toku 463 304,48
21. Krajšie srdce Domaňoviec 20 991,84
22. Parkovisko centrum obce 23 343,12
23. Chodník škola 1 795,84
24. Chodník - Kočiš až liehovar 9 992,37
25. Verejná kanalizácia - RD Karpeliská  3 654,00
26. IS Plynová prípojka RD Karpeliská 4 788,31
27. Chodník - Sabo 25 448,95
 
Spolu za stavby: 1 004 723,51 €

 

STROJE, PRÍSTROJE, ZARIADENIA

POR. Č. NÁZOV OBSTARÁVACIA CENA v €
1. Drevená plastika Krista 1 659,70
2. Svietidlo záhradné - 2ks 992,50
3. Varhany 431,52
4. Kosačka 656,91
5. Pamätná tabuľa 999,56
6. Rekonštrukcia VO 11 689,74
7. Rozšírenie NN 4 746,83
8. Vonkajšia linka MR 1 540,70
9. Káblový rozvod TKR 48 509,43
10. Biores Vitalzer LUX 730,20
11. Kopírovací stroj 365,13
12. Prenosná súprava 813,25
13. Kontajner 1 038,27
14. Elektrická panev 398,33
15. Elektrická trojtruba 2 694,68
16. Plynový sporák kuchynský 1 825,67
17. Bezpečnostný systém 1 271,13
18. Kuchynský robot 1 493,73
19. PC Office pro - počítač 979,62
20. PC Intel celerond PR 899,42
21. Digitálny fotoaparát 1 212,87
22. Kopírovací stroj MINOLTA 1 272,59
23. Fax PANASONIC 630,68
24. Rozhlasová ústredňa PA 1000 MIX 2 048,66
25. Kombinovaný sporák BD - byt č. 12 249,10
26. Krovinorez STIHL FS 360 635,00
27. Kombinovaný sporák 251 D. 12 BD 237,66
28. Traktorová kosačka 1 199,88
29. Kopírovací stroj SHARP AR - 6020 N 840,00
30. Traktor 2 423,16
31. Vlečka k traktoru 451,44
32. Trojradličný pluh - traktor 295,43
33. Trávny traktor 1 792,17
34. Deti sú naše zrkadlo - pozrime sa doň 20 751,51
35. Zvonkohra CNM EBR 01 2 345,00
36. Motorová striekačka 901,81
 
Spolu za stroje, prístroje, zariadenia: 121 023,28 €
 

CELKOM: 1 899 819,87 €