Obecný cintorín Domaňovce

Dôležité informácie pre občanov

Na základe Zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve z 3. marca 2010, podľa § 21, bod 1. právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

V nájomnej zmluve v článku III sú povinnosti nájomcu hrobového miesta

  • na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jej blízkeho okolia,
  • starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda,
  • triediť odpad na biologický a ostatný,
  • nahlásiť každú zmenu, ktorú chce na hrobovom mieste vykonať.

VZN obce Domaňovce č. 4/2012  o nájme za hrobové miesta a cintorínskych službách na pohrebisku je možné zobraziť aj po kliknutí sem.

 

AKTUÁLNE PLATNÝ CENNÍK

CINTORÍNSKYCH POPLATKOV A SLUŽIEB V OBCI DOMAŇOVCE

Poplatky za prenajaté horbové miesto
JEDNOHROB 17,00 € 1,70 €/rok
DVOJHROB 30,00 € 3,00 €/rok
TROJHROB 45,00 € 4,50 €/rok
HROBKA 30,00 € 3,00 €/rok
DETSKÝ HROB 10,00 € 1,00 €/rok
     
Prenájom za dom smútku 5,50 € / za každý začatý deň

Pozn: Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné na obdobie 10 kalendárnych rokov.

 

Návštevný poriadok

Prístupové brány na obecnom cintoríne v Domaňovciach sú otvorené 24 hodín 7 dní v týždni. 

 

Bližšie informácie o hrobových miestach a nájomých zmluvách si môžete pozrieť na stránke Virtuálneho cintorína.

 

 

 

 

Prevádzkovatelia

Domu smútku a cintorína

Obec Domaňovce 

 

Pohrebiska

Soňa Badziková

Adresa prevádzky:

Letná 51, Spišská Nová Ves

Nám. Majstra Pavla 28, Levoča

Tel: +421 53 441 35 01

 

Rastislav Findura

Adresa prevádzky: 

Slovenská 8

Spišská Nová Ves

Email: pohrebnasluzba@findura.sk

Tel: +421 53 446 70 70 

       +421 903 627 070 

       +421 903 608 627 

       +421 903 389 130