Základná umelecká škola 

Adresa:

SNP 363/13

Spišský Hrhov

Riaditeľka: Mgr. Dana Slejzáková

 

V obci Domaňovce sa nachádza elokovaná trieda Základnej umeleckej školy zo Spišského Hrhova, ktorú navštevuje 29 detí. V školskom roku 2015/2016 sú otvorené dva odbory:

Výtvarný odbor, ktorý vedie Mgr. Jana Štramová

ZŠ = 12 žiakov

Tanečný odbor, ktorý vedie Mgr. Jana Vondrová

ZŠ = 11 žiakov, MŠ = 6 detí

 

Prihláška

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Môžete si ju stiahnúť tu a vytlačiť. Zákonný zástupcu dieťaťa prinesie vyplnenú prihlášku, prípadne ju vyplní počas talentových skúšok.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Štúdium je rozdelené:

prípravné štúdium  jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy),

prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov),

základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky),

základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky,

štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

 

Viac informácií o ZUŠ Spišský Hrhov nájdete TU.