GDPR GDPR

Odkaz k zverejneniu Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov:

https://ppprotect.sk/dokument/obec-domanovce/