Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie môžu byť obci Domaňovce podané nasledovnými spôsobmi:

  1. Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca OcÚ.
  2. Písomne poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Domaňovciach.
  3. Faxom na faxové číslo: 053/4492 180.
  4. Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: domanovce@levonetmail.sk.

Informácie možno získavať aj na internetovom sídle Obce Domaňovce, na verejne prístupných miestach, najmä na úradných tabuliach Obce Domaňovce.