Postup obce pri vybavovaní žiadostí, sťažností, petícií a iných podaní Postup obce pri vybavovaní žiadostí, sťažností, petícií a iných podaní

Postup obce pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií sa postupuje podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Žiadosť vybaví Obecný úrad bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8, resp. 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odstránenia jej nedostatkov. Zo závažných dôvodov môže byť lehota predlžená o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní.

Postup obce pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Obec Domaňovce pri vybavovaní sťažností postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z.z. a podľa internej smernice č.4/2017. Sťažnosť je obec povinná vybaviť do 60 pracovných dní od jej doručenia. Lehotu je možné predlžiť o 30 pracovných dní v prípade náročnosti prešetrenia sťažnosti.

Postup obce pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. a internou smernicou č.4/2017 Obce Domaňovce. Lehota na vybavenie petície je 60 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov. V prípadoch náročných na vybavenie možno predlžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní.

Postup obce pri vybavovaní iných podaní

S prihliadnutím na obsah jednotlivých podaní, Obec Domaňovce pri ich vybavovaní postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi s dôrazom na dodržiavanie zákonných lehôt.