Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Starostka obce

Predstaviteľkou obce Domaňovce a najvyšším výkonným orgánom obce je starostka. Funkcia starostky je verejná funkcia. Funkčné obdobie starosky sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu/starostku. Spôsob voľby starostky upravuje osobitný zákon.

Starostka skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 
Ing. Martina Bednárová
Mobil: +421 905 741 877
Tel: +421 53 429 70 45
Email: domanovce@levonetmail.sk
 
Vo funkcii od: 02.01.2015
Vzdelanie: vysokoškolské
Bydlisko: Domaňovce 143
 

Majetkové priznanie za rok 2021

 
Zástupca starostky: Ing. Ján Kamenický
 
Hlavný kontrolór: Ing. František Stanislav
 
 Štatút obce Domaňovce
 Spôsob zriadenia obce

Obecné zastupiteľstvo

 1. Mgr. Ivana Farkašovská      poslanec
 2. Marek Gonda                       poslanec
 3. Ing. Ján Kamenický             poslanec
 4. Ján Lukáč                            poslanec
 5. Marek Ruman                      poslanec
 6. Iveta Salugová                     poslanec
 7. Matej Roch                           poslanec
 Rokovcí poriadok obecného zastupiteľstva v Domaňovciach
 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku
 
Zamestnanci OcÚ:
 
Ing. Tatiana Kováčová - samostatný odborný referent = ekonóm
Mgr. Mária Chovancová - samostatný odborný referent = pam, dane a poplatky
Janka Scholzová - kaderníčka
Jozef Ruman - údržbár
 
 Organizačný poriadok OcÚ Domaňovce
 Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku OcÚ Domaňovce
 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku OcÚ Domaňovce

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30

Utorok: 7:30 - 15:30

Streda: 7:30 - 16:30

Štvrtok: 7:30 - 15:30

Piatok: 7:30 - 14:30

 

Obedná prestávka: 12:00 - 12:30