Denný stacionár Domaňovce

Denný stacionár pre seniorov je sociálna služba v zariadení s denným pobytom, poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť. Tiež je určená seniorom, ktorí žijú sami, potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa poskytuje a zabezpečuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • stravovanie,
 • pracovná terapia,
 • záujmová činnosť.

Miesto poskytovania sociálnej služby:  Domaňovce č. 31

Kapacita zariadenia: 30 osôb

Forma sociálnej služby: ambulantná

Cenník sociálnej služby: 1, 30 Eur/deň - stravovanie

Ako vybaviť pobyt v dennom stacionári:

 • žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území obce Domaňovce,
 • žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na obecnom úrade Domaňovce. Súčasťou žiadosti je: 
 1. lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyplní zmluvný lekár žiadateľa (uvedené tlačivo možno nahradiť posudkom, správou o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisom zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako 6 mesiacov),
 2. zdravotný posudok od posudkového lekára, ktorý urči stupeň  odkázanosti na sociálnu službu.
 • sociálna služba je poskytovaná na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s prevádzkovateľom, ku ktorej je potrebné doložiť: rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu ( vydáva obecný úrad podľa miesta trvalého pobytu).                                                                  


„Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky."

Kontakty Kontakty

Prevádzkovateľ 

 Spišská katolícka charita

Slovenská 30, 

Spišská Nová Ves, 052 01

 

Riaditeľ:

PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček

 

Sociálny pracovník:

Bc. Mária Kovalová

 

Opatrovateľky: 

Bc. Jana Gondová

Tel.: 0904 381 512

mail: jgondova996@gmail.com

 

Čas poskytovania sociálnej služby

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 16:00
Sobota: zavtorené
Nedeľa: zatvorené