VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

 Dodatok č. 1 k VZN 3/2006, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájom. bytov, zásady tvorby a čerpania fondu opráv

 Dodatok č. 3 k VZN 1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Domaňovce

 VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Domaňovce

 VZN č. 1/2012 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov

 VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2013

 VZN č. 4/2012 o nájme za hrobové miesta a cintorínskych službách na pohrebisku v obci Domaňovce

 VZN č. 1/2013 o organizácií miestneho referenda obce Domaňovce

 VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

 VZN č. 1/2015 o mieste a čase zápisu detí do Základnej školy s materskou školou Domaňovce

 VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 VZN č. 1/2016 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Domaňovce

 VZN č. 2/2016 o zápise detí do Základnej školy s materskou školou Domaňovce

 VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Domaňovce

 VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Domaňovce

 Cenník služieb poskytovaných Obcou Domaňovce

 VZN č. 5/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj

 VZN č. 6/2016  o určení výšky príspevkov v škole a školských zariadeniach 

 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o nájme za hrobové miesta a cintorínskych službách na pohrebisku v obci Domaňovce

 VZN č. 7/2016  o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenie na území obce Domaňovce 

 VZN č. 1/2017 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Domaňovce

 VZN č. 2/2017,ktorým sa zrušuje VZN obce Domaňovce č. 5/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj

 VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 

 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Domaňovce

 VZN č. 4/2017 o urční výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a na dieťa školského zariadenia  so sídlom na území obce Domaňovce 

 VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

VZN č. 1/2019 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Domaňovce 

 VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Domaňovce

 Cenník služieb poskytovaných Obcou Domaňovce

VZN č. 3/2019 o určení príspevkov v škole a školských zariadeniach

VZN č. 4/2019 o pravidlách na urdžiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Domaňovce

VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlomna území obce Domaňovce

 Cenník služieb poskytovaných Obcou Domaňovce platný od 01.01.2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o určení príspevkov v škole a školských zariadeniach

Dodatok č.1 k VZN č.6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na dieťa škol. zariadenia

Dodatok č.2 k VZN č.6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na dieťa škol. zariadenia

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

Návrh VZN č. 1/2022 o opatrovateľskej službe

 Cenník služieb poskytovaných Obcou Domaňovce platný od 01.01.2022

 Cenník prevádzky kaderníctva  platný od 01.05.2022

 Cenník služieb poskytovaných Obcou Domaňovce platný od 01.06.2022